PAUL HEMMERTH: “Partea mea de Românie trebuia împlinită”

formula AS – 2018 / AUTOR_CAMELIA STARCESCU

PAUL HEMMERTH: "Partea mea de Românie trebuia împlinită"

Ţinând în braţe fericireaExistă şi saşi fericiţi

“Sunt un călător dezrădăcinat din Ro­mânia, întors să-şi caute rădă­ci­ni­le”. Trage încet dintr-o ţigară pe ca­re şi-a răsucit-o singur şi, cu un gest larg, mă in­vită în “living”, curtea casei sale din satul Richiş. Se numeşte Paul Hemmerth, iar povestea sa poa­te constitui cu uşurinţă scenariul unui film de suc­ces. Limba română pe care o vorbeşte e corectă şi curată, dar e ceva în tonalitatea vocii care-i tră­dează hoinăreala prin lume. E unul dintre saşii ple­caţi din ţară în perioada comunistă şi întors în anii ’90, să caute ceva, fără să ştie ce anume. Între timp, a aflat. Iar faptul că pare a se fi regăsit pe sine i-a aşezat linişte în glas şi în gesturi.

Vândut, la 14 ani

PAUL HEMMERTH:

Richiş – paşi spre viaţă “Saşii spun că un copac bătrân nu-l mai muţi, pentru că moare. Aveam 14 ani când, împreună cu părinţii mei, am fost vândut de sistemul co­mu­nist, ca marea majoritate a saşilor. Am crescut în Germania, acolo am făcut studiile, armata, dar a rămas undeva, aşa, ca o neîmplinire, partea mea de Românie, pentru că nu apucasem s-o cu­nosc cum se cuvine, din nici un punct de vedere”.
Paul s-a născut şi a locuit la Mediaş, unde a făcut şi grădiniţa, şi şcoala, în limba germană. Româneşte vorbea doar cu copiii de pe stradă, când încingeau câte un meci de fotbal. Licean fiind, s-a întors în România, cu tatăl său, într-o vacanţă, la mare. “Încă de-atunci a fost ceva ce mi s-a părut cunoscut cumva: mirosul ţării mele, cel care avea să atingă partea românească din mine. Am început să percep ţara cu adevărat. Aşa au început să se lege lucrurile: la început e do­rinţa, apoi vizuali­zarea ei, apoi cauţi căile prin care să poţi obţine acea dorinţă”.
Şi Paul a în­ceput să caute. În pri­mii ani de după Re­voluţie, a tot venit şi a bătut la pas satele dimpre­ju­rul Me­dia­şu­lui, inte­re­sat în spe­cial de fos­tele aşe­zări să­seşti, de­popu­late prin plecarea lo­calnicilor în Ger­ma­nia. Avea vreo 27 de ani când s-a decis să ceară ce­tăţenia română, pe care a primit-o un an mai târziu, împărţindu-şi viaţa între România şi Ger­mania, fără a-i fi foarte clar unde e, pentru el, acasă. “Ceea ce am găsit aici părea o altă lume, cu case părăsite, cu porţi masive, pe care nu le pu­teai clinti din loc decât ridicate şi împinse, din­colo de care trebuia să dai cu bâta ca să poţi răz­bate prin bălării”. Casele săseşti au temelii de pia­tră, au ziduri, pivniţe uriaşe, sunt mici cetăţi, dar după plecarea saşilor, s-a pierdut mult din as­pectul lor, deoarece casele au fost vandalizate de o anume minoritate (romă), ai cărei membri au vândut ţigle, cărămizi, au cam distrus tot ce mai era de preţ, pentru că nu era nimic care să-i lege de ele. Totul părea căzut din timp. Cu toate astea, dorinţa lui Pa­ul de a-şi cum­păra o casă în Ro­mâ­nia devenise ob­se­dantă.

PAUL HEMMERTH:

Vechea casă săsească Şi, într-o zi, a ajuns la Richiş, unul dintre sa­te­le comu­nei Bier­tan, la doar câţi­va km de Me­diaş. I-a plăcut dru­mul până a­colo şi faptul că întreg pei­sajul lăsa loc de in­ter­pretare şi poe­zie. “Era ca pe vre­mea bunici­lor, dar tare fru­mos”, spune Paul zâm­bind. S-a plim­bat singur prin sat şi a tot întrebat de-o casă de vânzare. A avut no­ro­cul să-i iasă în cale ultimul sas din Richiş, Johann Schaas, cu care a vorbit în limba ger­mană, pentru că Paul nu ştie săseşte. Şi atunci a văzut casa. L-a găsit pe cel ce-o avea în grijă, iar acesta a venit şi i-a deschis poarta. Curtea era de-a dreptul împădurită de buruieni. S-a aşezat pe-o piatră şi a ştiut, înainte să vadă camerele, că aceasta e casa pe care şi-o dorea, pe care o visase. “Eu merg după presimţire; dacă simt locul, înseamnă că e al meu. Asta am simţit. M-a întristat însă foarte tare ceea ce aveam să descopăr ulterior. Saşii au plecat lăsând totul în urmă: mobila, sertare întregi cu fotografii, per­dele, covoare erau neatinse după ani de zile de pă­răsire. Înăuntru, totul era neschimbat”, po­vesteşte Paul.
După ce s-a decis să cumpere casa, l-a sunat pe proprietar, în Germania. Când i-a transmis salutări din Richiş, sasul a început să plângă. Locuia într-un apartament micuţ, de bloc, unde vechile ştergare brodate luate la plecarea din ţară le foloseau acum drept perdele. Poate că, pri­vindu-le, trăiau cumva iluzia unui cer mai al­bastru, lăsat în urmă, la Richiş. Era toamnă când Paul a venit din nou în ţară, cu proprietarul casei, pentru a finaliza tranzacţia. A găsit într-un sertar un teanc de fotografii alb-negru, cu margini dan­telate, ca pe vremuri. Bucuros, i le-a arătat bă­trânului sas, sugerându-i să le rânduiască într-un tablou. Cu un gest scurt, sasul a aruncat foto­grafiile în sobă, unde ardea focul. A mai spus doar că acesta e un capitol încheiat. “Am înţeles atunci ce însemna pentru el să părăsească aşa o casă, mare, frumoasă, trainică, ridicată şi lo­cuită de generaţii întregi, şi să plece într-un bloc. Trist…”.

Aventura caselor

PAUL HEMMERTH:

Fostul stăpân al casei – Martin Schaas De vreo 30 de ani, Paul colaborează cu o firmă mare de turism din Germania. Este ghid internaţional, iar acum are deja la activ peste 2500 de ghidaje în toată lumea. Aşa i-a venit ideea de a veni mai des în România şi de a se ocupa mai serios de casa cumpărată la Richiş. “Am vrut să repar, să amenajez, să schimb câte ceva, să mă înrădăcinez iarăşi aici”.
Încet, încet, lucrurile au luat amploare. A mai cumpărat o casă, apoi şi-a dat seama că nu poate trăi singur în ele. Erau prea mulţi bani ce trebuiau investiţi, multe reparaţii, iar el nu putea acoperi totul. S-a gândit că o soluţie ar fi să mai pri­meas­că oaspeţi: “Sunt un tip sociabil”, spune, “şi vroiam să mă înconjur de oameni interesanţi”. Aşa a început să amenajeze casele în stilul vechi, săsesc, punându-le la dispoziţia celor interesaţi. Le-a propus să participe la cheltuieli sau la lu­crări, ca să poată întreţine ce e aici, fără să dis­trugă misterul şi locul acesta. “Ştii? În ţările bogate, te desparţi de vecini, stai cât de departe se poate, îţi faci un gard şi stai singur, iar asta nu e o fericire. M-am întrebat mereu: de ce toţi din ţările dezvoltate vin în ţările sărace? De ce nemţii, de exemplu, sunt campioni mondiali la călătorii? Ce caută? Ei, bine, caută locuri cum sunt la noi, căci la ei acasă totul e be­tonat, aceea e zona lor de siguranţă. Caută ceea ce au stricat acasă, ce au pierdut, caută suflet şi o comunitate, ca să nu mai fie singuri”.

PAUL HEMMERTH:

Noah, paznicul şi “soneria” casei Cu asemenea argumente, Paul i-a con­vins pe cei de la agenţia de turism cu care co­labora să fie reprezentantul lor pentru Ro­mânia, lăsându-i libertatea de a crea singur pro­grame atractive pentru turişti. “Mi-am dorit să împărtăşesc cu alţii ceea ce mie mi s-a luat prin mutarea în Ger­ma­nia, să des­copăr, la rândul meu, Ro­mânia. Dar, la un mo­ment dat, ritmul acesta nu mi-a mai per­mis să mă ocup deloc de amenajarea caselor. Şi atunci am început să organizez cursuri, ca să-i învăţ şi pe alţii ce şi cum, să promovăm ţara, să schimbăm imaginea pe care nemţii – şi nu numai ei! – o au despre România, una nu foarte pozitivă, din păcate”.
Şi Paul a biruit din nou. În ultimii cinci ani, 12 dintre cei care i-au trecut, iniţial, pragul ca oas­peţi şi-au cumpărat deja case în sat şi lo­cu­iesc, fie şi numai peste vară, aici. Sunt de mai multe naţionalităţi, dar şi câţiva români, din dife­rite colţuri ale ţării, care au preferat să renunţe la agitaţia urbană şi au ales liniştea Ardea­lu­lui. “Sunt tot mai mulţi cei care, în vre­murile astea tul­buri, nu-şi mai gă­sesc li­niş­tea sufle­tească. Aşa zisa so­cializare prin inter­net are şi avan­taje, şi deza­van­taje. Te face «lost in space», nu ştii unde mai ai pace, în ulti­mul sat din lume e­xis­tă in­ter­­net şi a­proa­pe toţi stau pe telefon, ro­mâ­nii, ca şi stră­inii, au ajuns să ca­ute tot mai mult locuri în care să-şi în­carce bateriile. Iar în sa­tele româ­neşti asta se mai în­tâmplă, ele au suflet şi farmec, găseşti peste tot poveşti şi oameni faini”. Pentru că se vedeau rar, Paul şi-a convins mama, în vârstă de 74 de ani, să se mute la Richiş, în­tr-una dintre ca­sele pe care le-a cum­pă­rat ca să le restaureze. Soţul ei are 84 de ani şi stau deja de patru ani aici. Sunt bine, sănătoşi, că stau mai mult pe-afară. Din când în când, mai dau o fugă în Austria, la schi, dar tot aici se întorc.

Casa Noah

PAUL HEMMERTH:

Gazdele aşteptând oaspeţi
A fost foarte cald, la ora prân­zului, când am ajuns la Richiş. Paul m-a invitat pe terasă, la um­bră. Poves­tea a curs încet, uşor legănat, în ritmul balan­soa­relor pe care ne aşezaserăm. Dintr-odată, a început să plouă şi oda­tă cu ploaia discuţiei noastre i s-a alăturat şi Catri­nel, soţia cea tânără şi frumoasă a lui Paul. E cons­tăn­ţeancă, rătăcită, pe perioada studiilor, la Bucu­reşti, unde a absolvit Facultatea de Comu­nicare şi Relaţii Publice. Apoi, într-o zi l-a cu­noscut pe Paul, a fascinat-o povestea lui şi în 2012, a ajuns pentru prima dată la Richiş, uimită să des­copere ce lu­me plină de poveşti există în ţara noastră şi câte zone extraor­dinare de explorat. Şi i-a devenit parte­neră entuziastă lui Paul, atât în viaţă, cât şi în proiectele lui turistice. Ce-a urmat n-a fost sim­plu, dar a fost nou, frumos şi pasionant, iar primul pas a fost să implice şi comu­ni­tatea locală în pro­iectul lor. Încet-în­cet, au identificat ce ştie să facă fiecare lo­calnic, găsind opor­tunităţi ca să bene­fi­cieze şi ei de nişte bani de pe urma prezenţei tu­riş­tilor la Richiş. “Oamenii din sat se bucură că pot să împartă cu alţii din ce ştiu ei să facă; avem câteva familii ca­re gătesc, nu am intervenit cu ni­mic, nu le-am zis ce să facă, cum să fa­că, nu… Cum sun­teţi voi, cum sim­ţiţi voi, aşa faceţi, apoi vedem ce se întâmplă. Unora le place, altora nu, unii se simt ciudat, alţii deran­jaţi, dar lasă-i să-şi tră­iască propria expe­rienţă. Oamenii caută să se simtă bi­ne, vor să se simtă ca acasă, doar că într-un alt loc. Ne ajută foarte mult as­pectul satului, ceea ce au reuşit să facă saşii acum sute de ani şi s-a păstrat. Mulţi se miră, dar nu e cazul, pentru că lucrul bine făcut le-a fost saşilor reper de viaţă, ti­parul unei civilizaţii să­teşti care i-a influenţat şi pe românii din Transil­vania”, spune Catri­nel.

Mai “fain” ca în Toscana

PAUL HEMMERTH:

Paul şi Catrinel, zâmbete la fereastră Speriat de tunete şi de răpăitul ploii, câinele Noah dă să se adăpostească în casă. Paul îl strigă scurt, iar Noah vine şi ni se aşează cu­minte la pi­cioare. Din când în când, ridică ochii şi ne priveşte cu interes, ca şi când ar înţelege exact despre ce anume e vorba.
Catrinel şi Paul au făcut, separat şi împreună, o mulţime de filme documentare, prin care au în­cercat să promoveze o altă imagine a ţării noastre în lume. “Anul trecut, eu am fost producător local pentru două filme cu Casa Regală a României. M-aş fi dus să le fac fără niciun ban, pentru că simt că e o şansă de a ne promova ţara. Vin străini la noi şi ne spun că e mai fain ca în Toscana. Mi se umple inima! Şi acolo e fain şi mulţi or să spună că aici nu-s servicii ca în Toscana. Nici n-o să fie, pentru că şi noi suntem altfel. Dacă cei ce vin sunt mulţumiţi şi bucuroşi, e bine. Dar am observat că tuturor le place să vină într-un loc autentic, care să spună ceva despre rădăcini”.
Catrinel şi Paul. Doi oameni liniştiţi şi frumoşi, fugiţi de tumultul cotidian al vieţii citadine, care au ales să se implice, în felul lor, în promovarea imaginii României în lume. La Richiş, ca şi aiurea, în alte sate româneşti, timpul se odihneşte şi el, umblând desculţ, prin iarbă. Pe stradă, oamenii mă salută, ca şi când ne-am cunoaşte de-o viaţă. Se bucură să mă vadă, la fel cum mă bucur şi eu.

Foto: Arhiva personală Casa Noah (5)

Leave a Comment